ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 23 613 708

ทำไมต้องออกแบบระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน

ระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

         การออกแบบระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นในเชิงพาณิชย์ หรือเชิงบ้านพักอาศัยนั้น นอกจากการพิจารณาถึงทิศทางการติดตั้ง ให้หันทิศรับแสงได้ตลอดวัน คือ ทิศใต้ และเอียงทำมุมตั้งฉากกับรังสีดวงอาทิตย์แล้ว ยังควรพิจารณาองค์ประกอบอื่น ๆ รวมด้วย นั้นคืออุปกรณ์หลักของระบบ ควรผลิตได้มาตรฐาน ASHREA-93-77 และระบบพลังงานสำรอง เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์ในบ้านเรา ไม่สามารถให้พลังงานได้ตลอดทั้งวัน ดังนั้น การออกแบบระบบพลังงานสำรอง หรือระบบผสมผสาน (Hybrid Solar) ควรเป็นปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึง ให้สามารถรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น ฝนตก, ปริมาณแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการคุ้มค่ากับการลงทุนในระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ยาวนาน และยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการทุกท่าน

ทำความรู้จักกับระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

         ระบบพลังงานสำรอง หรือระบบผสมผสานนั้น สามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นพื้นฐาน และความคุ้มค่าในการลงทุนเป็นหลัก บริษัทฯได้ออกแบบผสมผสานระบบพลังงาน ที่ใช้งานได้จริง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการที่หลายหลากดังนี้

- ระบบผสมผสานกับขดลวดความร้อน (Hybrid Solar with Heating Elements)

         การออกแบบระบบผสมผสานด้วยขดลวด ต้องคำนึงประสิทธิภาพการทำงานของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย ขดลวดความร้อนส่วนใหญ่เป็นการออกแบบจุ่มอยู่ในถัง ซึ่งโอกาสที่ระบบไฟฟ้าสำรองทำงานมีมากกว่าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะโดยทั่วไปขดลวดความร้อนถูกควบคุมด้วยเทอร์โมสตัส เมื่ออุณหภูมิความร้อนภายในถังน้ำร้อนลดลง เทอร์โมสตัส ก็จะสั่งงานทันที ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้การลงทุนระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สูญเปล่า ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้จริง

- ระบบผสมผสานกับหม้อต้มไฟฟ้า (Hybrid Solar with Rheem Storage Tanks)

         การออกแบบระบบผสมผสานโดยใช้หม้อต้มไฟฟ้า นั้นมีข้อดี คือสามารถออกแบบให้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 100% ลงทุนน้อย โดยใช้พลังงงานไฟฟ้าผสมสาน โดยเสริมอุณหภูมิทางด้านจ่ายน้ำร้อน ในสภาวะที่แสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ ยิ่งกว่านั้น Rheem Storage Water Heater ยังนับได้ว่าเป็น “The World Largest Water Heaters Manufacturing” ที่วิศวกรทั่วโลกให้การยอมรับในเรื่องคุณภาพ และอายุการใช้งานที่ยาวนาน

- ระบบผสมผสานกับ บอยเลอร์แก๊ส (Hybrid Solar + Raypak Gas Boilers)

         การออกแบบเลือกบอยล์เลอร์ แก๊ส เป็นพลังงานผสมสาน จะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตน้ำร้อนแบบผสมผสานได้อย่างดี เมื่อเทียบกับ การออกแบบโดยใช้ระบบขดลวดไฟฟ้า หรือ ระบบหม้อต้มไฟฟ้า ระบบสามารถทำงานสอดคล้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างดี โดยจะเสริมพลังงาน แก๊ส ก็ต่อเมื่อพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ เช่นฝนตก เท่านั้น

- ระบบผสมผสานกับ ระบบปั๊มความร้อน (Hybrid Solar + ecotech Heat Pump)

         เนื่องจากระบบปั๊มความร้อน ecotech Heat Pump โดยระบบของตัวเอง สามารถช่วยประหยัดพลังงานในการผลิตน้ำร้อนได้มากถึง 4 เท่าเมื่อเทียบกับระบบพลังงานอื่น ๆ ดังนี้การออกแบบโดยเลือกระบบปั๊มความร้อน มาผสมผสานควบคู่กับการทำงานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จะยิ่งสามารถช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายได้มาก และได้จริง

- ระบบผสมผสานกับ ระบบแอร์น้ำร้อน (Hybrid Solar + ecotech Heat Recovery)

         หลักการนำพลังงานความร้อนเหลือทิ้งของระบบปรับอากาศ มาเป็นพลังงานสำรอง หรือผสมผสาน กับพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถออกแบบได้โดยการ ให้ระบบแอร์น้ำร้อน (Heat Recovery) ทำหน้าที่ อุ่นน้ำร้อนในระบบ (Pre-Heated) ก่อนป้อนเข้าสู่ระบบน้ำร้อนหลักต่อไป

ข้อดีของการออกแบบระบบผสมผสาน (Advantages of ecotech Hybrid Solar Technology)

        - ทำให้ระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์มีเสถียรภาพดียิ่งขึ้น
        - ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (Operating Cost) การผลิตน้ำร้อน
        - สามารถออกแบบแผงพลังงานแสงอาทิตย์ลดลงตามสัดส่วนฤดูกาลและออกแบบระบบพลังงานสำรองทดแทนช่วงฤดูฝนตก เป็นต้น
        - นำพลังงานเหลือทิ้งกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์

         บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องในการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานแบบผสมผสานเป็นเจ้าแรกในไทยโดยทีมงานวิศวกรและช่างผู้เชี่ยวชาญ มากว่า 25 ปี ทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน, โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน และอีกหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง